Dom i Ogród

Akt notarialny mieszkania – co powinien zawierać?

Akt notarialny mieszkania – co powinien zawierać?

Przeniesienie własności nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Oznacza to, że umowa np. sprzedaży, kupna lub darowizny mieszkania musi być dokonana w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie będzie nieważna. Wybierając się do notariusza należy zabrać ze sobą ważne dokumenty m.in. potwierdzające nabycie nieruchomości. Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny? Czym różni się wypis od oryginału aktu?

Elementy aktu notarialnego

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości powinien zawierać:

 • dokładną datę sporządzenia tj. dzień, miesiąc i rok, a w razie potrzeby lub jeśli z takim żądaniem wystąpią strony także godzinę i minutę rozpoczęcia oraz podpisania aktu,
 • miejsce sporządzenia aktu,
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
 • dane osób biorących udział w akcie, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
 • złożone przez strony oświadczenia, a w razie takiej potrzeby powołanie się na dokumenty okazane przez strony,
 • wskazanie faktów oraz ważnych okoliczności, które miały miejsce podczas spisywania aktu, jeśli strony wystąpią z takim żądaniem,
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty oraz podpisany,
 • podpisy osób biorących udział w akcie, a także wszystkich obecnych przy sporządzaniu aktu,
 • podpis notariusza.

W akcie notarialnym dotyczącym czynności prawnej powinny być zawarte treści, które są istotne dla tej czynności. Ujęte mogą być także inne stwierdzenia, których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z przepisów prawa albo z woli stron.

Przed podpisaniem akt jest odczytywany przez notariusza. Podczas odczytywania aktu notariusz powinien upewnić się, że treść oraz znaczenie aktu są zrozumiałe dla stron, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie odczytywane są także załączniki do aktu.

Wszystkie arkusze aktu powinny być ponumerowane, parafowane i połączone.

Akt notarialny nie może zawierać wywabień i wyskrobań. Wolne miejsca powinny zostać przekreślone. Wszystkie poprawki, przekreślone wyrazy oraz ich części muszą być omówione na końcu aktu – przekreślenia nieomówione uznawane są za niedokonane.

Sprawdź oferty mieszkań na sprzedaż w Warszawie 

Wypis a oryginał aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego znajduje się w miejscu jego przechowywania i nie jest poza to miejsce wydawany. Natomiast strony aktu oraz osoby, którym w akcie zastrzeżono prawo otrzymania wypisu, a także ich następcy prawni otrzymują wypisy aktu.

Wypis jest powtórzeniem oryginału aktu, notariusz w nagłówku zaznacza, że to wypis a na końcu aktu umieszcza informację, komu oraz kiedy jest wydawany. Następnie notariusz podpisuje akt i opatruje go pieczęcią.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

Osoby stawiające się u notariusza muszą okazać ważny dokument tożsamości. W przypadku sprzedaży nieruchomości standardowo wymagany będzie również:

 • dokument nabycia nieruchomości: rodzaj dokumentu zależy od podstawy nabycia. Może to być akt kupna, akt darowizny, akt nabycia spadku,
 • dokument potwierdzający, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i wad prawnych (jeśli nieruchomość jest obciążona należy przedstawić dokumenty potwierdzające rodzaj obciążenia oraz wysokość),
 • wypis z ksiąg wieczystych lub podanie numeru księgi wieczystej.

Przed wizytą u notariusza warto dopytać, jakie dokumenty będą potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl

Similar Posts